Skip to main content
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
Số hiệu văn bản
63/BC-UBND
Ngày ban hành
07-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About