Skip to main content

                   MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
  3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ
  4. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
 6. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC
 7. HỒ SƠ LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Thị Kim Anh

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Quang Hưng

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức VHXH

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng đảm bảo đúng quy định pháp luật, chính xác, kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công dân.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với hoạt động Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Cán bộ, công chức Văn hóa xã hội, các bộ phận có liên quan thuộc UBND xã chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- UBND:         Ủy ban nhân dân

- TTHC:           Thủ tục hành chính

- TCCN:          Tổ chức cá nhân

- TN&TKQ:    Tiếp nhận và trả kết quả

- VHXH:         Văn hóa xã hội

 

 

 

           
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật  Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số Nghị định số 93/2020/NĐ-CP, ngày 18/08/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

- Căn cứ vào Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL, ngày 22/05/2020 quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

- Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 24/07/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thay thế Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  lĩnh vực Gia đìnhThư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn;

 

5.2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

 1.  

Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (mẫu M01A).

01

 

 1.  

Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

01

 

5.3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí, lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã

Thời gian thực hiện theo quy định 15 ngày; thời gian cắt giảm 05 ngày. Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Không

 

  1. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức BPMC cấp xã

0,5 ngày

 

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

UBND cấp xã

0,5 ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Dự thảo văn bản giải quyết trình UBND cấp xã.

Công chức

VHXH

6,5 ngày

 

B4

Duyệt hồ sơ, ký văn bản xử lý: 

- Nếu đáp ứng yêu cầu: Ký duyệt vào văn bản liên quan, chuyển văn thư.

- Nếu không đáp ứng yêu cầu: Chuyển lại Công chức VHXH xử lý.

UBND cấp xã

02 ngày

 

B5

Phát hành văn bản, chuyển kết quả giải quyết cho Công chức BPMC

Văn thư

UBND xã

0,5 ngày

 

B6

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

Công chức

BPMC cấp xã

Không tính  thời gian

 

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày

 

 

 

 

 

6. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Hệ thống biểu mẫu theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018:

* Mẫu số 01 – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

* Mẫu số 02 – Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

* Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

* Mẫu số 04 – Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả

* Mẫu số 05 – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

* Mẫu số 06 – Sổ theo dõi hồ sơ

 1.  

Mẫu 11- MLS Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 1.  

Mẫu 12 – MLS Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

Trách nhiệm lưu

Thời gian lưu

 1.  

Hệ thống biểu mẫu theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

Bộ phận 01 cửa

03 năm

 

 

M01A. Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

……1……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày  tháng  năm

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

(Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………2………………..

.....……...thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

1. Tên thư viện thành lập:

Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa): ...............................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở thư viện:………………………………………………………….….

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có)................................... Fax (nếu có): ..................................

E-mail (nếu có): ......................................... Website (nếu có):...........................

3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

…………………………………………………………………………………..

4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

- Tổng số bản sách: …………………………………………………;

Số đầu sách: …………………………………………………;

- Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………………

- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): ……………………..…………………………..

- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có)……………………

(có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

5. Diện tích thư viện: …………………………………………………m2;

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: …………………………………………………m2

6. Nguồn kinh phí của thư viện:………………………………….

(đóng góp của tư nhân, của cộng đồng, của doanh nghiệp…)

7. Chủ sở hữu thư viện:

a) Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

□ Cá nhân                                 □ Nhóm cá nhân

□ Cộng đồng                            □ Tổ chức

b) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

Sinh ngày: ......./....... /.........                                          Dân tộc: ...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

□ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

Ngày cấp: …../……/….….                       Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

Nơi cấp: ……….............................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

E-mail (nếu có): .............................................................................................

c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhânKê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo các thông tin tại điểm b. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

d) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (viết chữ in hoa): .......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có)........................ Fax (nếu có): ...........................................

E-mail (nếu có): .................................... Website (nếu có): ...........................

đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:

Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương): ............................................................................................

8. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu

Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

Sinh ngày: ......./....... /.........                                         Dân tộc: ...................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

□ Chứng minh nhân dân             □ Căn cước công dân   □ Hộ chiếu

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

Ngày cấp: …../……/….….                      Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

Cơ quan cấp: ………......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

E-mail (nếu có): .............................................................................................

b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở hữu của thư viện:

- Họ và tên:……………………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

9. Thông tin về người làm công tác thư viện:

Số lượng: ………. người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)

- Họ và tên: ......................................... Ngày sinh: .........................................

- Trình độ văn hóa: .........................................................................................

- Hình thức được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:……………………

10. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……….………….3…………. cam kết:

- Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định của pháp luật; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

- Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đính kèm:

a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ của người làm công tác thư viện;

c) Lý lịch tư pháp (đối với người làm công tác thư viện là người nước ngoài);

d) Tài liệu khác (nếu có).

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG ĐỒNG/CÁ NHÂN
THÀNH LẬP THƯ VIỆN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

___________________

Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng), cấp xã (đối với thư viện cộng đồng) nơi đặt trụ sở thư viện.

Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.

Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.

 

 

 

About